Friendsoftheriver-th : WEBSITE

Project : Friendsoftheriver-th Website
Project Type : Website
Team : Jalinton Avery
Content : Avery Team
Location : Bangkok, Thailand

Friends of the River หรือ FOR เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนที่รักในคุณค่าของแม่น้ำและตระหนักได้ว่าผลกระทบของเมืองที่กำลังพัฒนาที่มีต่อแม่น้ำลำธารจะสร้างความเสียหาย ทั้งแต่แม่น้ำเองและต่อวัฒนธรรมด้วย ดังนั้นพวกเขาจึงรวมตัวกันเพื่อเผยแพร่ความรู้ สื่อสารและสร้างความตระหนักนี้ให้กับคนในสังคม นอกจากนี้พวกเขายังได้สร้างพื้นที่ให้คนได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเพื่อที่จะให้คนในทุกๆภาคส่วนได้มีสิทธิ์ในการคิด ตัดสินใจว่าเมืองของพวกเขาควรจะถูกพัฒนาไปในทิศทางใด FOR รณรงค์การสร้างความสัมพันธ์อันยั่งยื่นระหว่างคน แม่น้ำ และระบบนิเวศ

จุดประสงค์ของการสร้างเว็บไซต์ของ FOR คือการเพิ่มช่องทางในการโปรโมทและรายงานความคืบหน้าในการทำงานของ FOR รวมทั้งอัพเดทกิจกรรมด้วย เราออกแบบให้เว็บไซต์เรียบง่าย ทั้งแง่ของการดีไซน์และการใช้งาน ทำให้ดูเป็นมิตร เข้าถึงง่าย แต่ก็ให้ข้อมูลและเข้าใจได้ง่ายในเวลาเดียวกัน
SHARE