> News & Event > News & Activity > PTTMCC got the Low carbon Factory in EEC Award
Images
23 Aug
2019

PTTMCC got the Low carbon Factory in EEC Award

นางสาวสมศรี พาณิชย์รุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด (PTTMCC) เข้ารับโล่รางวัลต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ปี 2561 ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ห้องสร้อยเพชร 1 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง


Did You Like This Post? Share it : ICON PTT MCC ICON PTT MCC ICON PTT MCC