> News & Event > News & Activity > PTTMCC was certified the Carbon Footprint for Organization
Images
23 Aug
2019

PTTMCC was certified the Carbon Footprint for Organization

นางสาวสมศรี พาณิชย์รุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด (PTTMCC) เข้ารับมอบทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ห้องสร้อยเพชร 1 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง


Did You Like This Post? Share it : ICON PTT MCC ICON PTT MCC ICON PTT MCC