สร้างแบรนด์

แบรนด์ดิ้ง หรือการสร้างแบรนด์ คือ การสร้าง "ภาพจำ" ของธุรกิจ ผ่านกระบวนการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้องค์ประกอบต่าง ๆ ให้เข้ากับธุรกิจ โดยจุดประสงค์หลักก็เพื่อให้ลูกค้ารับรู้ตัวตนของธุรกิจของคุณและเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าบริษัทของคุณต้องการนำเสนออะไร และมีความแตกต่างจากบริษัทอื่นอย่างไร

ความสำคัญของแบรนด์ดิ้งคือเป็นรากฐานในการทำการตลาด การที่ลูกค้าจะรู้จักธุรกิจของคุณ จนนำไปสู่การซื้อสินค้าหรือบริการนั้นเกิดขึ้นได้ยาก หากธุรกิจไม่มีจุดยืนหรือความโดดเด่นที่บ่งบอกว่าคุณคือใคร ซึ่งการทำแบรนด์ดิ้งจะช่วยสร้าง brand awareness ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงการมีอยู่ของธุรกิจของคุณในตลาด

ในอีกด้านหนึ่ง branding นั้นยังสร้าง brand loyalty ที่จะทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าหรือบริการของคุณอีกครั้งหนึ่ง เพราะ branding จะสื่อถึงความรู้สึกหรือประสบการณ์ร่วมที่ลูกค้าได้รับเมื่อบริโภคสินค้าหรือบริการจากคุณ เมื่อลูกค้าต้องการประสบการณ์เช่นนั้นอีก การทำ branding ย่อมช่วยลูกค้าในการนึกถึง หรือเรียกง่าย ๆ ว่า การทำ branding คือการทำให้ลูกค้ายังจดจำคุณได้นั่นเอง

โดยเราจะมีทีมในการช่วยทำแบรนด์ดิ้งและส่งมอบโอกาสในการขายที่เหมาะสมให้กับคุณ รวมถึงการคิดเชิงกลยุทธ์ในการนำเสนอข้อมูล โดยผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัล เพื่อที่จะช่วยให้คุณมีภาพจำของแบรนด์ที่โดดเด่นในตลาด

ให้เราช่วยคุณ

ออกแบบโลโก้และตราสินค้า

ออกแบบลวดลายกราฟฟิก

การกำหนดการใช้งานภาพและภาพถ่าย

กำหนดแบบตัวหนังสือ

กำหนดการใช้สี

ออกแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์

จัดทำคู่มือการใช้งานแบรนด์ (Brand Book)

ให้เราช่วยคุณ

กำหนดวัตถุประสงค์ของแบรนด์

สร้างเรื่องราวของแบรนด์

จัดระเบียบความคิดของแบรนด์ (Big idea)

กำหนดข้อความหลักที่ต้องการสื่อสาร

กำหนดบุคลิกภาพของแบรนด์

ให้เราช่วยคุณ

สำรวจและทำการวิเคราะห์แบรนด์

วางกลยุทธ์แบรนด์

ตั้งชื่อแบรนด์

ตั้งชื่อแบรนด์

ออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์

การใช้งานแบรนด์

ให้เราช่วยคุณ

สำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูล (แบบออนไลน์ / ทางโทรศัพท์ / แบบเผชิญหน้า)

สัมภาษณ์เชิงลึก (แบบเผชิญหน้า / ทางโทรศัพท์)

สนทนากลุ่ม

ระดมความคิดจากหลายๆ ฝ่าย

วิเคราะห์คู่แข่งและวิเคราะห์ตลาด

ให้เราช่วยคุณ

ให้คำปรึกษาด้านการจัดการแบรนด์ดิ้ง

กำหนดโครงสร้างแบรนด์

ตัวอย่างงาน

KMB
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Paperyprint
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Sapinens
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
avery-branding

Source: Branding Compass

มาร์เกตติ้ง

คือขั้นตอนในการโปรโมท สินค้า บริการ หรือองค์กรของคุณ

เป้าหมาย : สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการซื้อ

แบรนด์ดิ้ง

คือการนิยามอัตลักษณ์ของธุรกิจ ว่าธุรกิจของคุณคือใคร

เป้าหมาย : คงอยู่ไว้ซึ่งอัตลักษณ์ขององค์กรและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าให้กลับมาใช้บริการในระยะยาว

แล้วอะไรมาก่อน ?

แบรนด์ดิ้งคือแก่นของมาร์เกตติ้ง เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาด ดังนั้นแบรนด์ดิ้งจึงต้องมาก่อน จึงจะทำธุรกิจได้สำเร็จ

ต้องการสร้างแบรนด์